Oren Genealogy Services

הגדרת נושא המחקר הגנאלוגי / מחקר השורשים המשפחתי

מהי שאלת המחקר הגנאלוגי?

השלב הראשון והחשוב ביותר במחקר הגנאלוגי הינו להגדיר את שאלת המחקר. זו השאלה עליה נרצה לענות במחקר המשפחתי. ביחד עם הפונה, נגדיר את מטרת המחקר הגנאלוגי. ננסח ונגבש את שאלת המחקר – מהי מטרת המחקר הגנאלוגי שנדרש לערוך. מה השאלה או השאלות עליהן יש למצוא תשובות, אילו חלקי ענף משפחתי עלינו לחקור ומאילו נקודות מוצא אפשר להתחיל.

מהו היקף המחקר הגנאלוגי?

בהתאם לשאלת המחקר נברר ונקבע, עם הפונה, את היקף המחקר הגנאלוגי, מחקר השורשים הנדרש. נגדיר מה גבולות מחקר השורשים, לאילו כיוונים וכמה זמן ומשאבים מבקש השירות מוכן להשקיע במחקר הגנאלוגי.

מה עוד חשוב להגדרת המחקר הגנאלוגי?

נקבע את הדרישות מהמחקר הגנאלוגי והכלים בהם נשתמש במחקר. בהתאם לשאלת המחקר והיקף ההשקעה נבחן את הכלים שניתן להשתמש בהם ונבדוק התאמה של כלים נוספים. נבחן את ההיתכנות של שימוש בכלים שונים לצרכי המחקר הגנאלוגי  או המחקר המשפחתי.

 

FODOR Herman and Eva
FODOR Herman and Eva

מהם תוצרי המחקר הגנאלוגי?

נקבע ונחליט  במשותף על תוצרי המחקר האפשריים: עץ משפחה, דיגיטציה של החומר או ספר משפחה. בסיכומו של תהליך זה נקבע עם מבקש השירות את מבנה וצורת התוצר של המחקר. תוצר המחקר הגנאלוגי יכול לקבל צורות שונות:
מעץ משפחה דיגיטלי ועד לספר משפחה משובץ תמונות ומסמכים, מקובץ סיכום של הנתונים שנמצאו ועד ספריית מחשב מפורטת ומסודרת של כל החומר שנמצא ואורגן במהלך המחקר הגנאלוגי.

דילוג לתוכן