Oren Genealogy Services

עורכי דין

עורכי דין זקוקים לעיתים למידע אודות אנשים  וקשרי משפחה. מחקר גנאלוגי או חקירת אילנות יוחסין, נותן מענה ופתרון לעורכי דין המתחקים אחרי אנשים במטרה להוכיח קשרי משפחה החיוניים לסימוכין ותמיכה חוקית למטרות וצרכים שונים.

במסגרת השירותים הניתנים ניתן לבצע מחקר גנאלוגי להוכחת הנדרש ולהכין חוות דעת גנאלוגית שתוגש לבית המשפט. 

הוכחת זכאות לירושות

לבסס תשתית ראייתית של קשרי יוחסין להוכחת זכאות בדרישה למימוש ירושות.

בקשות אזרחות או דרכונים

לייצר תשתית ראייתית חוקית למימוש ובקשות אזרחות או דרכונים.

איתור יורשים להשבת רכוש

לאתר יורשים למימוש זכאות להשבת רכוש, בעיקר רכוש שנגזל בעקבות מלחמת העולם השנייה אך גם במהלכים של גירושים של יהודים שונים או "הגירה כפויה" במהלך המאות הקודמות. להכין ולהגיש חוות דעת גנאלוגית לבית משפט לפי הצורך.

FULIP Bela, Generaly Life Insuarance , Levice 1934
FULIP Bela, Generaly Life Insuarance , Levice 1934
דילוג לתוכן