Oren Genealogy Services

פענוח ותרגום מסמכים

פענוח מסמכים גנאלוגיים שברשות המשפחה,
דפי עד ומסמכים אחרים ממאגרי המידע של ”יד ושם”

את המסמכים שנאספו עד כה במהלך המחקר הגנאלוגי נבחן ונבדוק כדי לוודא שהם רלוונטיים לשאלת המחקר ולשמות שאנו מחפשים. בהתאם לשפת המקור של המסמך נתרגם את ונפענחו המסמך כדי להפיק את המידע הרלוונטי למחקר.

אילו פרטים אפשר לקבל מפענוח מסמכים הקשורים למחקר הגנאלוגי?

מקור המסמך, מי הנפיק את המסמך, תאריכים רלוונטיים, שמות מקומות, שמות ארגונים ואנשים, האם ישנם מסמכים נוספים הקשורים למסמך זה, האם ניתן להגיע למסמכים נוספים באותו מאגר ועוד.

Genealogy Documents

חיפוש ואיתור דפי עד ומסמכים אחרים המצויים במאגרי המידע של ”יד ושם” :

נערוך חיפוש ואיתור דפי עד ומסמכים

מסמכים ודפי עד המצויים במאגרי המידע של "יד ושם" הכוללים רשימות נרדפים, רשימות שמות מספרי "יזכור", רשימות מפלוגות העבודה ועוד. נבצע חיפושים שונים בעזרת אפשרויות החיפוש הניתנות על ידי המאגר. נחפש שמות נוספים המוזכרים במסמכים שמצאנו עד כה, נחפש שמות מקומות רלוונטיים וננסה למצוא מקורות נוספים.

איחוד דפי עד במאגר השמות של ”יד ושם”

במקרה שישנן עדויות מספר לגבי אותו קורבן. אפשרות זו ניתנת במאגר השמות של "יד ושם". ניתן לבקש ממנהלי המאגר לאחד מספר רשומות תחת שם אחד. בצורה זו חיפוש שם ייתן את הרשומות המאוגדות תחתיו כתוצאה אחת.

עדכון עדויות במאגר השמות של ”יד ושם” לפי הצורך

במידת הצורך ניתן לבקש ממנהלי מאגר השמות של "יד ושם" לעדכן רשומות מסוימות. אם במהלך המחקר הגנאלוגי נמצא כי המידע המצוי במאגר השמות של "יד ושם" אינו מלא או אינו נכון, ניתן לבקש תיקונים ותוספות ניתן להוסיף תמונות ומידע נוסף שלא מצוי במאגר.

דילוג לתוכן