Oren Genealogy Services

עריכת ראיונות גנאלוגיים

עריכת ראיונות עם בני משפחה ואנשים אחרים הקשורים לשאלת המחקר הגנאלוגי

ראיונות עם אנשים הקשורים לנושא המחקר הינם מקור מצוין לקבלת פרטים ולהבנת האירועים הרלוונטיים וההתרחשויות הרלוונטיות לתקופה. מתן העדות מפי אנשים שחוו את האירועים או את התקופה יכול להוות מקור חשוב למחקר השורשים.

בירור והכנת חומר לקראת ראיון עם בן משפחה

רקע אישי, היכרות, רקע משפחתי, שאלות מנחות. את הריאיון נערוך במקום מתאים ונבצע עבודת הכנה גנאלוגית כדי למקד את המרואיין בשאלת מחקר השורשים. נבחן מראש את הכרות המרואיין עם העובדות ונכין את שאלות הריאיון בהתאם למשאלת המחקר ולתרומתו האפשרית של המרואיין למחקר השורשים.

GROSS Haim and Manku
GROSS Haim and Manku

קביעת פגישת ראיון תוך הסברת הצורך והמטרה של מחקר השורשים

כדי לקיים את הריאיון בצורה מיטבית ניצור קשר עם המרואיין ונבצע שיחה טלפונית מקדימה (אם אפשרי). בשיחה זו נבהיר למרואיין את שאלת המחקר הגנאלוגי, את הסיבות לקיום הריאיון ונבקש להתכונן לפי הצורך. למרואיין יכולים להיות מסמכים, תמונות או חפצים אחרים שיכולים להיות קשורים למחקר השורשים.

עריכת הריאיון וביצוע הקלטת וידאו או אודיו למחקר הגנאלוגי

את הריאיון נערוך במיקום המתאים למרואיין ונקליט את הריאיון. הקלטה יכולה להיות לפי העדפה של מבקש השירות והמרואיין: הקלטת וידאו או הקלטת אודיו בלבד. נתחשב בעובדה שמרואיינים מעדיפים לעיתים שלא להצטלם ולא להופיע בווידאו.

מעבר על הריאיון והפקת התוכן הרלוונטי למחקר שורשי המשפחה

בסיום הריאיון נודה למרואיין על עדותו ותרומתו ונעבור לשלב עיבוד הריאיון והוצאת התוכן הרלוונטי למחקר הגנאלוגי.
נשמיע או נצפה בריאיון ונגבש את הפרטים הרלוונטיים למחקר.

תמלול הריאיון במחקר הגנאלוגי ועריכת התמלול במדיה דיגיטלית

במידה ונקבע עם מבקש השירות לתמלל את הריאיון, נבצע תמלול חלקי או מלא של הריאיון. לגבי מחקר השורשים
ואת התמלול נשמור בצורה דיגיטלית ונבצע עריכה לפי הצורך.

דילוג לתוכן