Oren Genealogy Services

עריכת מחקר השורשים בצורה דיגיטלית

הוספה ועריכה של תמונות, מסמכים, דפי עד ואחרים לעץ המשפחה ו/או לתוכנת עצי המשפחה הייעודית

את החומר שנאסף עד כה נוסיף ונשבץ יחד עם עץ המשפחה.חומר זה יועלה דיגיטלית בהתאם להגדרות מבקש השירות ובהתאם לכלי בעזרתו נבנה את עץ המשפחה. נערוך את המסמכים הנוספים ונוסיף אותם למדיה הדיגיטלית בה נשתמש.

סריקת מסמכים גנאלוגיים ותמונות למדיה הדיגיטלית

כדי שנוכל להוסיף, לערוך ולשבץ חומר נוסף, שאינו דיגיטלי, נבצע סריקה של מסמכים, תעודות ותמונות באמצעות סורק מתאים, ואת הקבצים הדיגיטליים שייווצרו בעזרת הסורק נצרף לספריית המסמכים והתמונות. קבצים גנאלוגיים אלה יצורפו בהמשך למדיה הדיגיטלית או לתכנת עצי המשפחה הייעודית.

FULOP Erszebet, Agnes, Vera, Budapest 193x
FULOP Erszebet, Agnes, Vera, Budapest 193x

עריכה גרפית של תמונות ומסמכים גנאלוגים

את החומר שסרקנו נעבד, לפי הצורך, כדי להשתמש בו בצורה הטובה ביותר: נערוך מסמכים ותמונות כדי להתמקד ולהתרכז באזורים החשובים יותר למחקר. נתרכז באזורי המסמך או התמונה שממנו ניתן להפיק את העיקר. נחתוך ונגזור דיגיטלית כדי להפיק את המיטב.

העלאה וקישור של מסמכים במסגרת מחקר השורשים

תמונות וחומרים נוספים למדיה הדיגיטלית או לתכנת עץ המשפחה הייעודית. את הקבצים הדיגיטליים שאספנו ויצרנו נארגן בספריית המחקר במחשב ונצרף למדיה הדיגיטלית של עץ המשפחה כמו גם לתכנת עצי המשפחה הייעודית. זאת בהתאם לדרך המתאימה שנבחרה על ידי מבקש השירות.

דילוג לתוכן