Oren Genealogy Services

כיצד נשתמש במדיה דיגיטלית לעזרת המחקר הגנאלוגי?

נסרוק מסמכים, תמונות ותעודות למדיה דיגיטלית

את המסמכים, התעודות והתמונות הרלוונטיות למחקר נסרוק ונעביר למדיה דיגיטלית. בצורה זה יתאפשר לנו לארגון את החומר, וליצור עותקים דיגיטליים.

נשמור קבצי גיבוי דיגיטליים

את החומר שנאסוף במסגרת המחקר הגנאלוגי נשמור בפורמט דיגיטלי כדי לאפשר סידור וארגון החומר וכן כדי לאפשר יצירת עותקים. נסרוק מסמכים ותמונות, נסדר ונארגן את הקבצים הסרוקים בספריות מחשב. נוסיף לאלה את הקבצים שנוצרו במהלך המחקר – וידאו או אודיו של ראיונות, תמלול ראיונות וקישורים למקורות מידע דיגיטליים. בצורה זו נשמור עותקים דיגיטליים של החומר הרלוונטי למחקר המשפחתי. בסופו של תהליך זה יהיו בידי מבקש השירות ספרית מחשב מסודרת המכילה את החומר שנאסף במסגרת המחקר הגנאלוגי. 

ניצור עותק/י גיבוי, עותק מקומי, עותק מרוחק או בענן

את ספריות המחשב המכילות את המחקר הגנאלוגי מומלץ לשמור במספר מקומות או צורות מדיה דיגיטליים שונים. ניתן להעתיק את החומר בכללותו ולייצר עותקים. עותקים אלה ניתן להעביר למדיה דיגיטלית מרוחקת או מדיה דיגיטלית במסגרת שירותי אחסון בענן. לפי בחירתו של מבקש השירות.

GROSS Perl, Iznete
GROSS Perl, Iznete

       

דילוג לתוכן