Oren Genealogy Services

איסוף נתונים גנאלוגי ראשוני

כיצד נתחיל במחקר הגנאלוגי?

נאתר ונאסוף נתונים ומסמכים הנמצאים ברשות המשפחה

נאסוף מסמכים המצויים ברשות המשפחה: מסמכים רשמיים, תעודות רשמיות, רשימות, זיכרונות, יומנים, תאריכי יזכור, הקדשות בספרים, מזכרות, תמונות, מדליות, מטבעות, חפצי אמנות, יודאיקה, ועדויות שונות נוספות. נפענח ונחקור את הממצאים כדי להבין את מקורם, כיצד הגיעו לרשות המשפחה, וזאת כדי לנסות להתחקות אחרי פרטים נוספים שיש בהם כדי להרחיב ולשפר בהמשך המחקר הגנאלוגי.

נבצע ניתוח נתונים ומסמכים גנאלוגים

מסמכים הנמצאים אצל מבקש השירות ובני משפחתו. נמפה ונפענח את הממצאים שבידי המשפחה וננסה למצוא בהם נתונים ורמזים שיסייעו לנו לבנות את התמונה הקיימת של המשפחה. זאת תהיה נקודת המוצא של המחקר הגנאלוגי

נברור ונמצא את הפרטים הרלוונטיים למחקר הגנאלוגי

נארגן את החומר המצוי אצל מהמשפחה. נבחן את הפרטים והמידע שהסקנו מהנתונים הקיימים בידי המשפחה, נארגן את החומר לפי שייכות ולפי החשיבות למענה על שאלת המחקר שהוגדרה למחקר הגנאלוגי ולמחקר השורשים.

SZEIDNER Ibolya, 1907, Gyongyos
SZEIDNER Ibolya, 1907, Gyongyos

נבחן אם הנתונים מסייעים למחקר הגנאלוגי

ננסה לבדוק האם הנתונים שברשותנומסייעים למענה על שאלת המחקר, נארגן את הנתונים והמסמכים לפי שייכות, מיקום גאוגרפי ולפי נקודת הזמן הרלוונטית למסמך או לתמונה. נארגן את החומר כדי שיקל להשתמש במסמכים ובתמונות בהמשך המחקר.

נבצע ראיונות גנאלוגיים עם בני משפחה ואנשים אחרים

נערוך ראיונות שונים עם אנשים שיכולים להוסיף למחקר הגנאלוגי. אלה יכולים להיות בני משפחה אך גם שכנים, חברי ילדות, עדים לאירועים משותפים ועוד. הראיונות הגנאלוגיים יסייעו להביא מידע לקידום המחקר הגנאלוגי. מתוך העדות הניתנת בראיונות נקבל רקע של התקופה הרלוונטית לאותו מרואיין. נכיר, נעמיק ונחקור את המספר והאירוע, התקופה או הסיפור המבוקש. את הריאיון נקליט באמצעים דיגיטליים כדי לשמר להמשך המחקר הגנאלוגי.

נאסוף ונרכז את כל החומר הגנאלוגי

בכך נגבש את המשך המחקר. נבחן את חומר הראיונות שבצענו עבור המחקר. לפי הצורך נערוך תמלול של הריאיון (או ראיונות) ונמצה את הנתונים הרלוונטיים למענה על שאלת המחקר. ניצור תמונה מצב של המחקר הכוללת את מה שמצאנו דרך המשפחה.

נחליט ביחד כיצד להמשיך במחקר הגנאלוגי

במהלך המחקר ובסיוע הנתונים שאזפנו וניתחנו עד כה נבחן עם מבקש השירות אילו כיוונים דורשים העמקה, אילו כיוונים של המחקר המשפחתי נשאיר למועד אחר. נבחן ביחד את המידע שאספנו עד כה ונבחן האם יש בו כדי לענות על שאלת המחקר. במידה שיש צורך להרחיב בכיוונים מסוימים, נקבע את הדרוש להמשך המחקר הגנאלוגי

דילוג לתוכן